تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک9083
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیورمدیر گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم رحمانیکارشناس گروه9170
گروه قارچ و انگل شناسیخانم خزائیلیکارشناس گروه9174
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه9091
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir