تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان محمد اجلوئیان، داود مهدورواحد امتحانات9200
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
معاونت پژوهشیآقای علی محرابیکارشناس آمار پژوهشی دانشکده8081
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت امور هیات علمیآقای حمید سعید فر، خانم مریم محمدی فردکارشناس امور هیات علمی9077
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
حوزه ریاستخانم دکتر فریدکارشناس دفتر ریاست9206
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir