تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
گروه پزشکی اجتماییدکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir