تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir