تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر ملکیمسئول ICM 9112
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر حمید رحیمیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم فریبا عیدی وندیمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir