تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
امور اداریسهرابیکارگزینی9056
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir