تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نصیب زادهکارگزین9173
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم ها زهرا عبدالعباس و سمیه بحرینیکارگزین9079
کارپردازیآقایان قدسی، امینی، جعفرپیشه، ابوطالب دادورکارپرداز9070
گروه قارچ و انگل شناسیخانم ها رحمانی، خزائیلیکارشناسان گروه9174
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم ها معین الدین، غافلکارشناسان گروه9137
معاونت دانشجوییآقای امیر تاج، خانم ها فرینازعلی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان معاونت دانشجویی9070
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، شکرین، فانی، خاصه تراش، راوش و شاملیکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم موهبتکارشناس گروه 9051
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر سلیمانی فردکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیخانم خیرخواهکارشناس گروه
گروه علوم تشریحیخانم مریم علی اکبریکارشناس گروه9088
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس گروه9083
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9196
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir