تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir