تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان امام حسین(ع)خانم عقیلیمتصدی امور دفتری338793033868247
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانممظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم ها معین الدین، غافلکارشناسان گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر نریمانی، خانم حسینیعضو هیات علمی کروه، کارشناس گروه9147
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم موهبتکارشناس گروه 9051
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
گروه طب سنتیخانم فروغیمتصدی امور دفتری8153

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir