تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
امور اداریسهرابیکارگزینی9056
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
بیمارستان الزهراخ مظاهریگروه بیهوشی253236201992
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir