تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریان، خانم اکبریمدیر گروه، متصدی امور دفتری8108
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیعضو هیات علمی گروه9093
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر حمید رحیمیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir