تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیعضو هیات علمی گروه9093
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیممدیر گروه9013
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم ها معین الدین، غافلکارشناسان گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر نریمانی، خانم حسینیعضو هیات علمی کروه، کارشناس گروه9147
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیخانم مریم علی اکبریکارشناس گروه9088
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر شاه ثنائیعضو هیات علمی گروه8119
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر محمد کاظمیعضو هیات علمی گروه9192

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir