تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir