تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، باقری و فرزینتاسیسات3144
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
حراستآقای نجاریحراست9101
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پور و خانم نقدیحسابدار9008
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9084
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت پژوهشیآقای علی مرادی، خانم زارعیاندفتر مجله8137816036694737
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9145
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir