تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
بیمارستان الزهراخانم مظاهریمتصدی امور دفتری گروه بیهوشی253236201992
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
بیمارستان امام حسین(ع)خانم عقیلیمتصدی امور دفتری338793033868247
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانممظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
تاسیساتآقای تیموریمسئول تاسیسات3144
حراستآقای نجاریحراست9101
حوزه ریاستخانم دکتر فریدکارشناس دفتر ریاست9206
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir