تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir