تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir