تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
دانشکده پیراپزشکیآقای دکتر امید احمدیمدیر گروه فوریت های پزشکی8087
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریانمدیر گروه8108
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیمدیر گروه9093
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای دکتر حشمتمسئول ICM 9112
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمند و آقای جاودانکمیته ارتقاء9103
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر دوازده امامیعضو هیات علمی گروه8109
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir