تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir