تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir