تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه قارچ و انگل شناسیخانم ها رحمانی، خزائیلیکارشناسان گروه9174
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نصیب زادهکارگزین9173
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر سلیمانی فردکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردکارشناس گروه9162
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir