تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
EDOخانم عامریکارشناس 9149
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir