تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدیعضو هیات علمی گروه9176
گروه قارچ و انگل شناسیخانم خزائیلیکارشناس گروه9174
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیورمدیر گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم رحمانیکارشناس گروه9170
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر سلیمانی فردکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir