تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
اداری مالیفتحی-شمسائی9062
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
اداری مالیآقای قدسیانبار9025
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیخانم شهیدیمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
اداری مالیآقای جابري9056
اداری مالیآقای مهری9116
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالیخانم عبدالعباسکارگزینی9079
اداری مالیمینوحیدريمسئول کارگزینی9079
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310

صفحات

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir