تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیآقای جابري9056
اداری مالیخانم عبدالعباسکارگزینی9079
اداری مالیمینوحیدريمسئول کارگزینی9079
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالیآقای مهری9116
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir