تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراخانم ماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانممظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان الزهراخانم خدایارگروه آموزشی داخلی253236201992
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی ارتوپدي253936202085
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر8094
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
گروه معارف اسلامیخانم های نقیب و منصوریکتابخانه8076
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir