تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
EDOخانم دکتر شهرزاد شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOآقای زنگنه، خانم دکتر حسینیمسئول دفتر، مسئول برنامه ریزی درسی9116
EDOآقای دکتر منصوریمسئول ارزشیابی9115
آزمایشگاه مرکزيخانم ها وفادار، ملکی، خازنی و آقای دکتر هاشمی نیاکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریخانم زهرا عبدالعباسکارگزینی9056
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
بیمارستان الزهراخانم نوریگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم مظاهریمتصدی امور دفتری گروه بیهوشی253236201992

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir