تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، شکرین، فانی، خاصه تراش، راوش و شاملیکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت دانشجوییآقای امیر تاج، خانم ها فرینازعلی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان معاونت دانشجویی9070
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای بهرامیاندبیرخانه9005
تاسیساتآقای تیموریمسئول تاسیسات3144
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
معاونت امور هیات علمیآقای حمید سعید فر، خانم مریم محمدی فردکارشناس امور هیات علمی9077
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای حیدریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir