تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
گروه قارچ وانگل شناسیخانم خیرخواهکارشناس گروه
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر سلیمانی فردکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOخانم فریبا عامریمسئول ارزشیابی9149
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir