تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort ascendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
حراستنجاریحراست9101
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir