تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
تریاتریا9177
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir