تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه معارف اسلامیآقای ترکانآموزش گروه8129
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، خاصه تراش، راوش، شاملی و بقائی پورکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای امینیمسئول دبیرخانه9005
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
گروه علوم تشریحیآقای جعفر پیشهکارشناس گروه9054
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانمدیر گروه تکنولوژی پرتو شناسی8087
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
دانشکده پیراپزشکیآقای حسامکارشناس گروه8098
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8172
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای داوود مهدورکارشناس واحد امتحانات آموزش و مسئول هماهنگی آموزش مجازی9222
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir