تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم مریم محمدی فرد8103
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقایان عیدی، سعیدی، بهرامیان9102
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر حسینی کارشناس گروه9147
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر مرادیانآزمایشگاه9015
گروه فیزیک پزشکیخانم دکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی91989052
گروه معارف اسلامیآقای ترکانآموزش گروه8129
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir