تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOخانم فریبا عامریمسئول ارزشیابی9149
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی ارتوپدي253936202085
بیمارستان الزهراخانم خدایارگروه آموزشی داخلی253236201992
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخانم ماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir