تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
حوزه ریاستخانم دکتر فریدکارشناس دفتر ریاست9206
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان محمد اجلوئیان، داود مهدورواحد امتحانات9200
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9198
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9196
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر محمد کاظمیعضو هیات علمی گروه9192
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدعضو هیات علمی گروه9176

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir