تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
تریاتریا9177
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمیآزمایشگاه90239192

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir