تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه9091
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس بهادرانعضو هیات علمی گروه9168
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکترمهین صابريعضو هیات علمی گروه9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر سلیمانی فردکارشناس گروه9169
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیورمدیر گروه9171
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه قارچ و انگل شناسیخانم رحمانیکارشناس گروه9170
EDOخانم دکتر شهرزاد شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOآقای دکتر منصوریمسئول ارزشیابی9115
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir