تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
EDOخانم عامریکارشناس 9149
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir