تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه, 16/10/1393 - 16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(254 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
EDOدکتر آویژگانکارشناس 9115
EDOدکتراسماعیلیکارشناس 9115
EDOدکتر مصطفوی زادهمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
ICMدکتر وفامهرکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMدکتر مرتضی پوراحمدمسئول ICM9112
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
آزمایشگاه مرکزيدکتر میرهندیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکتر هاشمی نیاکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
اداری مالیآقای حیدریمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای شجریمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای مهدورمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیخانم شهیدیمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005

صفحات

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir