دفاتر توسعه آموزش سایر دانشکده ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/09/03-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

http://med.sums.ac.ir/payam/edo                                

شیراز

http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=582&refresh=1

تهران 

http://msp.sbmu.ac.ir/?siteid=498

شهیدبهشتی  

http://www.mums.ac.ir/medical/fa/homepag1

مشهد

http://medfac.tbzmed.ac.ir/Page/31/درباره-EDO.html                           

تبریز

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir