دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه  97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي فروردين ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي فروردين ماه  97 اصلاحيه
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي اسفند ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي بهمن ماه  96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي دي ماه  96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آذر ماه  96(اصلاحيه )
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آبان ماه  96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مهر ماه  96(اصلاحيه 7/2)
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي شهريور ماه  96(اصلاحيه 96/6/4)
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مرداد  ماه 96 اصلاحيه 8/5/96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي تير ماه 96 اصلاحيه 31/3/96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي خرداد ماه 96 اصلاحيه
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي فروردين 96 اصلاحيه 14/1/96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي اسفند 95 اصلاحيه
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي بهمن ماه95
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي دي ماه 95
برنامه كلاس هاي آموزشي دستياران دي ماه 95
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آذر ماه 95
برنامه كلاس هاي آموزشي دستياران آذر ماه 95
نمرات كلي كتبي ارتقاء دستياران سال 94
منابع ازمون ارتقاء دستياران گروه جراحي سال 95
برنامه كشيك دستياران بهمن ماه 94
برنامه بخش بهمن ماه 94 دستياران
برنامه كشيك دستياران جراحي اسفند 4 و فروردين 95
برنامه آموزشي اسفند ماه كلاس هاي گزارش صبحگاهي جراحي
برنامه آموزشي فروردين ماه 95 گروه جراحي
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي ارديبشهت ماه  95
برنامه بخش دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 95
برنامه كلاس هاي آموزشي ارديبهشت ماه 95 گروه جراحي
نمرات آسكي و ارزيابي دستياران گروه جراحي سال 95
برنامه كشيك دستياران خرداد ماه 95
برنامه كشيك دستياران جراحي مرداد ماه 95(اصلاحيه 2)
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  تير ماه 95
نمرات ارتقاء دستياران جراحي سال 1395
برنامه كشيك دستياران جراحي  شهريور 95
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي مهر  ماه 95
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مهر ماه 95
برنامه كشيك دستياران جراحي  آبان ماه  95 اصلاحيه 2
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي آبان ماه 95
برنامه تقسيم بندي بخش دستياران سال اول تا سوم گروه جراحي
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir