دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/04-6:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه کشیک دستیاران تخصصی گروه جراحی

اصلاحیه برنامه  کشیک دستياران گروه جراحي  بهمن  ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 99
اصلاحیه برنامه  کشیک دستياران گروه جراحي  دی ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي دی ماه 99
برنامه  کشیک دستياران گروه جراحي  آذر ماه 99
برنامه  کشیک دستياران گروه جراحي  آبان ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  آبان ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  مهر ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  مهر ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  شهريور ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  شهريور ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  مرداد ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  مرداد ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  تير ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  تير ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  خرداد ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  خرداد ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  ارديبهشت ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  ارديبهشت ماه 99
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي  فروردين ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي  فروردين ماه 99
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي اسفند ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي اسفند ماه  98(اصلاحيه)
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي بهمن ماه 98
برنامه  بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي دي ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  دي ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي اذر ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  آّذر ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي ابان ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  آّبان ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي مهر ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  مهر ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي شهريور ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  شهريور ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي مرداد ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  مرداد ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي تير ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي تير ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي خرداد ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي خرداد ماه 98
برنامه  آموزشي دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 98
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 98
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي فروردين ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي فروردين ماه 98
برنامه بخش دستياران گروه جراحي اسفند ماه 97
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي اسفند ماه 97
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي بهمن ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي دي ماه 97
برنامه  كشيك دستياران گروه جراحي دي ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي آذر ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آذر ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آبان ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي آبان ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مهر ماه 97(اصلاحيه)
برنامه بخش دستياران گروه جراحي مهر ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي شهريور ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي شهريور ماه  97(اصلاحيه)
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مرداد ماه  97(اصلاحيه)
برنامه بخش دستياران گروه جراحي مرداد ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي تير ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي تير ماه  97(اصلاحيه)
برنامه بخش دستياران گروه جراحي خرداد ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي خرداد ماه  97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه  97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه  97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي فروردين ماه 97
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي فروردين ماه  97 اصلاحيه
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي اسفند ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي بهمن ماه  96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي دي ماه  96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آذر ماه  96(اصلاحيه )
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آبان ماه  96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مهر ماه  96(اصلاحيه 7/2)
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي شهريور ماه  96(اصلاحيه 96/6/4)
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مرداد  ماه 96 اصلاحيه 8/5/96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي تير ماه 96 اصلاحيه 31/3/96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي خرداد ماه 96 اصلاحيه
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي فروردين 96 اصلاحيه 14/1/96
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي اسفند 95 اصلاحيه
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي بهمن ماه95
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي دي ماه 95
برنامه كلاس هاي آموزشي دستياران دي ماه 95
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي آذر ماه 95
برنامه كلاس هاي آموزشي دستياران آذر ماه 95
نمرات كلي كتبي ارتقاء دستياران سال 94
منابع ازمون ارتقاء دستياران گروه جراحي سال 95
برنامه كشيك دستياران بهمن ماه 94
برنامه بخش بهمن ماه 94 دستياران
برنامه كشيك دستياران جراحي اسفند 4 و فروردين 95
برنامه آموزشي اسفند ماه كلاس هاي گزارش صبحگاهي جراحي
برنامه آموزشي فروردين ماه 95 گروه جراحي
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي ارديبشهت ماه  95
برنامه بخش دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 95
برنامه كلاس هاي آموزشي ارديبهشت ماه 95 گروه جراحي
نمرات آسكي و ارزيابي دستياران گروه جراحي سال 95
برنامه كشيك دستياران خرداد ماه 95
برنامه كشيك دستياران جراحي مرداد ماه 95(اصلاحيه 2)
برنامه بخش دستياران گروه جراحي  تير ماه 95
نمرات ارتقاء دستياران جراحي سال 1395
برنامه كشيك دستياران جراحي  شهريور 95
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي مهر  ماه 95
برنامه كشيك دستياران گروه جراحي مهر ماه 95
برنامه كشيك دستياران جراحي  آبان ماه  95 اصلاحيه 2
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي آبان ماه 95
برنامه تقسيم بندي بخش دستياران سال اول تا سوم گروه جراحي
 
 
 
 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir