دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/09/04-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 91-90
 برنامه کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 90-89
 برنامه کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 88-87
برنامه کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 89-88
برنامه ترم دوم کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 87-86
برنامه ترم اول کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 87-86
 برنامه کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 92-91
رنامه کلاسهای آموزش دستیاری سال تحصیلی 93-92
برنامه  آموزش دستیاری مهرماه سال تحصیلی 94-93
برنامه  آموزش دستیاری آبانماه سال تحصیلی 94-93
برنامه  آموزش دستیاری آذرماه سال تحصیلی 94-93
برنامه  آموزش دستیاری دیماه سال تحصیلی 94-93
برنامه  آموزش دستیاری بهمن ماه سال تحصیلی 94-93
برنامه  آموزش دستیاری اسفند ماه سال تحصیلی 94-93
برنامه  آموزش دستیاری فروردین ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه  آموزش دستیاری اردیبهشت ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه  آموزش دستیاری خردادماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری مهرماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری آبان ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری آذر ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری دی ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری بهمن ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری اسفند ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری فروردین ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری اردیبهشت ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری خرداد ماه سال تحصیلی 95-94
برنامه آموزش دستیاری مهر ماه سال تحصیلی96-95
برنامه آموزش دستیاری آبان ماه سال تحصیلی96-95
برنامه آموزش دستیاری آذرماه سال تحصیلی 96-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir