دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/28-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
دانلود فرم ارزشیابی ماهیانه دستیاران
 
 
Formulation
لیست کشیک دستیاران روانپزشکی اسفندماه 94
لیست کشیک دستیاران روانپزشکی در نیمه اول فروردین 95
برنامه کشیک دستیاران مرکز نور- نیمه دوم فروردین 95
برنامه کشیک دستیاران مرکز نور اردیبهشت 95
برنامه ECT اردیبهشت 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز الزهرا-اردیبهشت 95
لیست کشیک دستیاران سال2 روانپزشکی مرکز الزهرا- خرداد 95
لیست کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور- خرداد 95
برنامه ECT خرداد 95
لیست کشیک دستیاران سال2 روانپزشکی مرکز الزهرا- تیرماه 95
لیست کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور- تیرماه 95
برنامه ECT تیرماه 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور- مردادماه95

برنامه کشیک دستیاران سال2 مرکز الزهرا- مردادماه 95

برنامه ECT مرداد95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور شهریور 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی سال2 مرکز الزهرا شهریور 95
برنامه ECT شهریور 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور مهر 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی سال 2 مرکز الزهرا مهر 95
برنامه ECT مهر 95
برنامه کشیک دستیاران سال 3 روانپزشکی الزهرا آبان ماه 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور آبان 95
برنامه ECT آبان 95
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز پزشکی نور آذرماه 95
برنامه کشیک دستیاران سال 3 روانپزشکی مرکز الزهرا آذرماه 95
برنامه ECT آذرماه 95
لیست کشیک دستیاران روانپزشکی مر کز نور دی ماه 95
لیست کشیک دستیاران روانپزشکی سال 3 مرکز الزهرا دی ماه 95
برنامه ECT دی ماه 95

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir