دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/09/25-7:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 90
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن ارديبهشت 91
 برنامه كشكيك اساتيد و دستياران ديماه 90
 برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 91
  برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 91
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور91
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر91 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 91 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 91 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 92 
برنامه كشيك اساتيد ودستياران شهريور 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 92 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 93
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديفهشت 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 93 
برنامه كشيك و اساتيد و دستياران مرداد 93 
فصلهاي امتحان كتبي دستياران در سال جاري  
برنامه كشيك و اساتيد دستياران شهريور 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 93
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ديماه 93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 93 
برنامه كشيك اساتيد ودستياران اسفند 93
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران تير 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 94
برنامه كشيك اساتيد  و دستياران شهريور94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي ماه 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن ماه 94
اصلاحيه برنامه كشيك اساتيد و دستياران بهمن 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
اصلاحيه 1 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
اصلاحيه 2 برنامه كشيك اساتيد و دستياران اسفند 94
اصلاحيه 2 برنامه كشيك اساتيد و دستياران فروردين 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه كشيك اساتيد  ودستياران ارديبهشت 95 - اصلاحيه
برنامه كشيك اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه كشيك اساتيد ودستياران تيرماه 95
اصلاحيه 1 : كشيك اساتيد و دستياران تيرماه 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مرداد 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 95
برنامه كشيك اساتيد ودستياران آذر 95
برنامه كشيك اساتيد و دستياران دي 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir