دستیاران فوق تخصص روماتولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

شهین عسگری  سودرجانی 97 dr.asgari@yahoo.com
 فریبا  منصوری 97 dr.fmansouri@gmail.com
مریم توکلی 98 drmata2020@gmail.com
مرضیه دانشبدی 98 marziehdaneshbodi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir