دستیاران فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی  تاریخ شروع دوره   تاریخ پایان دوره  استاد راهنما        عنوان پایان نامه                
1 محدثه سرباز 1397/9/5 ادامه دارد   بررسی 3 ساله چند مرکزی بیماران تحت درمان قرار گرفته با روش رزین هموپرفیوژن از نظر عوامل دموگرافیک، نوع بیماری، عاقبت درمان
2 محمد رهبری 1397/12/1 ادامه دارد    
3 شیوا صمصام شریعت 1398/07/01 ادامه دارد    
4 رسول کرمانی 1398/07/01 ادامه دارد    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir