دستیاران فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/27-5:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی  تاریخ شروع دوره   تاریخ پایان دوره  استاد راهنما        عنوان پایان نامه                
2 محدثه سرباز 1397/9/5 ادامه دارد    
3 محمد رهبری 1397/12/1 ادامه دارد    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir