دستیاران داخلی (سال چهارم)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بهاره  ابريشم كار
اعظم  اميدي
امين  باقري
اكبر  جلائي
مجيد  دزفولي
مرضيه  رضايي
سعيد  رضايي جوزداني
زهرا  رهامي
اميرحسين  صالحي
عليرضا  عارف پور
محمدمهدي فلاحتيان
آرش  هدايت
 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir