دستیاران داخلی (سال سوم)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دکترعلي  پورياي ولي
مریم جباری
دکترمحمدسعيد خاكسار
دکترعادله  دادخواه
دکتر پوريا رمضاني
دکترغزاله سجادي
دکترسارا  سلطان محمدي
مهدی  شعبانی
دکتررايحه  شكل آبادي
دکتر بهاره  صفائيان
دکتر ندا صفی
دکترزهرا عربي
دکتر الهام  نورمحمدي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir