دستیاران داخلی (سال دوم)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                           

دکتر  لیلا  ادهمي
دکتر محمد امين
دکتر حامد آذرنوش
دکتر بهاره بهوندي
دکتر هاجر  بيگي حبيب آبادي
دکترسارا  حسين پور
دکتر زهرا  خاني خوزاني
دکتر داود راعی
دکتر فاطمه سجادفر
دکتر نفيسه سرشتي
دکتررضا شيرپور
دکتر بهروز  صمدی
دکتر مهديه  عبوديت
دکتر مرضيه  قاسمي
دکتر ساره  کيميائي فر
دکتر الهه  کيواني بروجني
دکتر مينا متقي
دکتر  فخرالدين  محمدموسایي
دکتر مهسا مستاجران
دکتر حامد  مقدم منش
دکتر ديبا منجزي
دکتر فاطمه سادات  ميرمحمدصادقي
دکترفرزانه  يوسفي صدر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir