دستیاران تخصصی ent

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-14:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

علي برهاني

مهر 96

aborhani@yahoo.com

امين شايان

مهر 96

amin.shayan068@gmail.com

مسعود تيموري

مهر 96 massoud.teimouri@gmail.com

سيدعلي عقيلي

مهر 96 Dr.Ali.Aghili@gmail.com
احسان مشتاقي مهر 96  

سال دوم

دكتر طليعه زاهدي

مهر 95

raha_13662000@yahoo.com

دكتر فرهنگ مختاري نژاد

مهر 95

mokhtarinezhad@gmail.com

دكتر سمانه جعفري

مهر 95

jafari.medicin85@gmail.com

دكتر زهرا رستگار

مهر 95

mohammad.akaberi@yahoo.com

سال سوم

دكتر سيد نادر موسوي

دستيار ارشد

مهر 94

ndrmousavi.mo@gmail.com

دكتر سيده محبوبه نظري

مهر 94

mahboobeh.Nazari@gmail.com

دكتر محمد علي قنبري

مهر 94

--

دكتر مسلم حيدري

مهر 94

Med919290pc@gmail.com

دكتز زهرا خسروي

مهر 94

z.khosravi50@yahoo.com

دكتر محمد جمشيدي

مهر 94

--

دكتر سپهر صالح پور

مهر 94

cepehrs@yahoo.com

سال چهارم

دكتر كيوان خوشخو شهريور 93 Kayvankhoshkhoo@yahoo.com
دكتر علي ملك زاده

شهريور 93

دستيار ارشد
دكتر محمد علي مواجي شهريور 93  
دكتر زينب السادات دخانچي شهريور 93  
دكتر ندا سخي شهريور 93 Nedasashi_md@yahoo.com
دكتر فرشيد راسخ شهريور 93  
دكتر ليلا اسدپور شهريور 93 leilaasadpour35@gmail.com
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir