دستیاران تخصصی ent

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-10:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دكتر علي بادروج

مهر 97

abadrooj@gmail.com

دكتر بهاره توكلي

مهر 97

baharetavakoli2010@yahoo.com

دكتر محمد سرور

مهر 97 m.soroor.gp1387@gmail.com

دكتر محمدرضا مرادي

مهر 97 rezamdmr70@yahoo.com
دكتر فريد دادور مهر 97  

سال دوم

دكتر علي برهاني

مهر 96

aborhani@yahoo.com

دكتر امين شايان

مهر 96

amin.shayan068@gmail.com

دكتر مسعود تيموري

مهر 96

massoud.teimouri@gmail.com

دكتر سيدعلي عقيلي

مهر 96

Dr.Ali.Aghili@gmail.com

دكتر احسان مشتاقي مهر 96 --

سال سوم

دكتر طليعه زاهدي

 

مهر 95

raha_13662000@yahoo.com

دكتر فرهنگ مختاري نژاد

مهر 95

mokhtarinezhad@gmail.com

دكتر سمانه جعفري

مهر 95

jafari.medicin85@gmail.com

دكتر زهرا رستگار

مهر 95

mohammad.akaberi@yahoo.com

سال چهارم

دكتر سيد نادر موسوي

دستيار ارشد

مهر 94 ndrmousavi.mo@gmail.com
دكتر سيد محبوبه نظري مهر 94

mahboobeh.Nazari@gmail.com

دكتر محمد علي قنبري

مهر 94 --

دكتر محمدرضا حيدري

مهر 94

Med919290pc@gmail.com

دكتز زهرا خسروي

مهر 94

z.khosravi50@yahoo.com

دكتر محمد جمشيدي

مهر 94 --

دكتر سپهر صالح پور

مهر 94

cepehrs@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir