دستیاران تخصصی ent

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/02-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

محمد جواد فيروزي

مهر 98

Mohamadj.firouzi@gmail.com

فاطمه محرابي پور

مهر 98

Fatemeh_mehrabi90@yahoo.com

مجيد كريمي

مهر 98 maryam.jafari9170@gmail.com

فائزه كشت كار

مهر 98 dr_f1990@yahoo.com
اشكان يزدان پناه مهر 98 ashkan_yazdanpanah16@yahoo.com
روح ا... محمدي ديماه 98  

سال دوم

دكتر علي بادروج

مهر 97

abadrooj@gmail.com

دكتر بهاره توكلي

مهر 97

baharetavakoli2010@yahoo.com

دكتر محمد سرور

مهر 97 m.soroor.gp1387@gmail.com

دكتر محمدرضا مرادي

مهر 97 rezamdmr70@yahoo.com
دكتر فريد دادور مهر 97 --

سال سوم

دكتر علي برهاني مهر 96

aborhani@yahoo.com

دكتر امين شايان

مهر 96

amin.shayan068@gmail.com

دكتر مسعود تيموري (دستيار ارشد)

مهر 96

massoud.teimouri@gmail.com

دكتر سيدعلي عقيلي مهر 96

Dr.Ali.Aghili@gmail.com

دكتر احسان مشتاقي مهر 96  
دكتر الناز افشاري ارديبهشت 97

 

سال چهارم

دكتر طليعه زاهدي مهر 95

raha_13662000@yahoo.com

دكتر فرهنگ مختاري نژاد مهر 95

mokhtarinezhad@gmail.com

دكتر سمانه جعفري مهر 95

jafari.medicin85@gmail.com

دكتر زهرا رستگار مهر 95

mohammad.akaberi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir