دستیاران تخصصی ent

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/10-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دكتر طليعه زاهدي

مهر 95

raha_13662000@yahoo.com

دكتر فرهنگ مختاري نژاد

مهر 95

mokhtarinezhad@gmail.com

دكتر سمانه جعفري

مهر 95

jafari.medicin85@gmail.com

دكتر زهرا رستگار

مهر 95

mohammad.akaberi@yahoo.com

سال دوم

دكتر سيد نادر موسوي

مهر 94

ndrmousavi.mo@gmail.com

دكتر سيده محبوبه نظري

مهر 94

mahboobeh.Nazari@gmail.com

دكتر محمد علي قنبري

مهر 94

 

دكتر مسلم حيدري

مهر 94

Med919290pc@gmail.com

دكتز زهرا خسروي

مهر 94

z.khosravi50@yahoo.com

دكتر محمد جمشيدي مهر 94  
دكتر سپهر صالح پور مهر 94 cepehrs@yahoo.com

سال سوم

دكتر كيوان خوشخو

شهريور 93

Kayvankhoshkhoo@yahoo.com

دكتر علي ملك زاده

شهريور 93

دستيار ارشد

دكتر محمد علي مواجي

شهريور 93

--

دكتر زينب السادات دخانچي

شهريور 93

--

دكتر ندا سخي

شهريور 93

Nedasashi_md@yahoo.com

دكتر فرشيد راسخ

شهريور 93

--

دكتر ليلا اسدپور

شهريور 93

leilaasadpour35@gmail.com

سال چهارم

دكتر سيد مهتاب اشجع آروان (ارشد)

شهريور 92

dr.ashiaarvan@yahoo.com

دكتر سميه حيدري

شهريور 92

Somayyeh.Heidari60@yahoo.com

دكتر آرش شرفيان

شهريور 92

Dr.sharafian127993@yahoo.com

دكتر محمد شفيعيان

شهريور 92

mm_shafieian@yahoo.com

دكتر محمد لاجوردي

شهريور 92

Dr-lajevardi@yahoo.com

دكتر مهدي محمودي

شهريور 92

Dr.mahdi.mahmoodi@gmail.com

دكتر شاپور كوپائي

شهريور 92

shkohpa@yahoo.com

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir