دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک دستیاران تخصصی
فروردین 98(سال 4-2)
فروردین 98(سال 1)
اسفند 97(سال 2 الی 4)
اسفند (سال اول)
بهمن 97 سال اول
بهمن 97(سال دوم تا چهارم)
دی 97( سال دوم تا چهارم)
دی 97(سال اول)
آذر 97 (سال دوم تا چهارم)
آذر سال اول
ابان 1397( سالهای 2 و 3 و 4)
ابان 1397 (سال اول)
اصلاحیه ( سال 1) از 8 الی 30 مهر  
مهر 1397 (سال 2 )
مهر 1397 (سال3 و4)
شهریور 1397 (سال 2 و 3)
شهریور 1397(سال 1)
مرداد 1397 (سال 1)
مرداد 1397(سال 2 و 3)
تیر 1397(سال 2 و 3)
تیر 1397(سال1)
خرداد 1397 (سال 1)
خرداد 1397 (سال 2 و 3)
اردیبهشت 1397 (سال 1)
اردیبهشت 1397 (سال 2 تا 4)
عید و فروردین 1397 (سال 1)
عید و فروردین 1397 (سال 2 تا 4)
اسفند 1396 (سال اول)
اسفند 1396 (سال 2 تا 4)
بهمن 1396 (سال اول)
بهمن 1396 (سال 2 تا 4)
دی 1396 (سال اول)
دی 1396 (سال 2 تا 4)
آذر 1396 (سال اول)
آذر 1396 (سال 2 تا 4)
آبان 1396 (سال اول)
آبان 1396 (سال 2 تا 4)
مهر 1396 (سال اول)
مهر 1396 (سال 2 تا 4)
شهریور 1396 (سال 1)
شهریور 1396 (سال 2 و 3)
امرداد 1396 (سال 1)
امرداد 1396 (سال 2 و 3)
تیر 1396 (سال 1)
تیر 1396 (سال 2 و 3)
خرداد 1396 (سال 1)
خرداد 1396 (سال 2 و 3)
اردیبهشت 1396 (سال 1)
اردیبهشت 1396 (سال 2 تا 4)
فروردین 1396 (سال 1)
فروردین 1396 (سال 2 تا 4)

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir