دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/03-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک دستیاران تخصصی
سال 3و 4 اسفند98
سال2 اسفند98
سال1 اسفند98
بهمن(سال 3و 4)
بهمن(سال2)
بهمن(سال1)
دی(3و4)
دی (سال2)
دی (سال1)
آذر(سال4)
آذر(سال3)
آذر98(سال1)
آذر98(سال2)
ابان(سال1)
آبان (سال 3 و 4)
آبان (سال2)
دستیار سال اول(آبانماه 98)
مهر (سال 3 و 4)
مهر(سال 2)
مهر (سال اول)
شهریور سال 2 و 3
شهریور سال 1
مرداد سال 1
مرداد سال 2 الی 3
تیر سال2 الی 3
تیر سال 1
خرداد سال 1
خرداد(سال2 تا 4)
اردیبهشت(سال 1)
اردیبهشت( سال2 تا 4)
سال 1 (17  لغایت 31فروردین)
(سال2 از 17 لغایت 31 فروردین)
فروردین 98(سال 4-2)
فروردین 98(سال 1)
اسفند 97(سال 2 الی 4)
اسفند (سال اول)
بهمن 97 سال اول
بهمن 97(سال دوم تا چهارم)
دی 97( سال دوم تا چهارم)
دی 97(سال اول)
آذر 97 (سال دوم تا چهارم)
آذر سال اول
ابان 1397( سالهای 2 و 3 و 4)
ابان 1397 (سال اول)
اصلاحیه ( سال 1) از 8 الی 30 مهر  
مهر 1397 (سال 2 )
مهر 1397 (سال3 و4)
شهریور 1397 (سال 2 و 3)
شهریور 1397(سال 1)
مرداد 1397 (سال 1)
مرداد 1397(سال 2 و 3)
تیر 1397(سال 2 و 3)
تیر 1397(سال1)
خرداد 1397 (سال 1)
خرداد 1397 (سال 2 و 3)
اردیبهشت 1397 (سال 1)
اردیبهشت 1397 (سال 2 تا 4)
عید و فروردین 1397 (سال 1)
عید و فروردین 1397 (سال 2 تا 4)
اسفند 1396 (سال اول)
اسفند 1396 (سال 2 تا 4)
بهمن 1396 (سال اول)
بهمن 1396 (سال 2 تا 4)
دی 1396 (سال اول)
دی 1396 (سال 2 تا 4)
آذر 1396 (سال اول)
آذر 1396 (سال 2 تا 4)
آبان 1396 (سال اول)
آبان 1396 (سال 2 تا 4)
مهر 1396 (سال اول)
مهر 1396 (سال 2 تا 4)
شهریور 1396 (سال 1)
شهریور 1396 (سال 2 و 3)
امرداد 1396 (سال 1)
امرداد 1396 (سال 2 و 3)
تیر 1396 (سال 1)
تیر 1396 (سال 2 و 3)
خرداد 1396 (سال 1)
خرداد 1396 (سال 2 و 3)
اردیبهشت 1396 (سال 1)
اردیبهشت 1396 (سال 2 تا 4)
فروردین 1396 (سال 1)
فروردین 1396 (سال 2 تا 4)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir