دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-6:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک دستیاران تخصصی
برنامه کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید از 4 لغایت 17 تیر 99
برنامه کشیک دستیاران بیمارستان خورشید از 1 لغایت 10 تیر
برنامه کشیک دستیاران داخلی مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س) از 1لغایت17 تیر 99
بّرنامه کشیک کرونا بیمارستان امین از 21 لغایت 31 خرداد 99
برنامه کشیک کرونا (بیمارستان امین)
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان الزهرا خرداد 99
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید  خرداد99
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید از 21 لغایت 31 اردیبهشت
کشیک دستیاران خورشید از 11 الی 20 اردیبهشت 
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید از 1 لغایت 10 اردیبهشت 
برنامه دستیاران داخلی سالهای 3 و 4 بیمارستان الزهرا(س) از 22 لغایت 31 اردیبهشت 99
برنامه دستیاران داخلی  بیمارستان الزهرا(س)(اردیبهشت 99)
برنامه دستیاران سال 4 بیمارستان امین
برنامه دستیاران سال 4 بیمارستان الزهرا(س)
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید از 25 الی 31 فروردین
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید از 17 الی24فروردین
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید از 9 لغایت 16 فروردین
کشیک دستیاران داخلی بیمارستان خورشید  از 1 لغایت 8 فروردین 99
سال3 و 4 فروردین99 بیمارستان الزهرا(س) از 16 فروردین
سال3 و 4 فروردین 99 بیمارستان الزهرا و کاور خورشید
کشیک دستیاران سال 2 بیمارتسان الزهرا(س) از 31-25 فروردین 
کشیک دستیاران سال دوم  بیمارستان الزهرا(س) از 17 فروردین لغایت 24 فروردین
سال2 فروردین  از 1 لغایت 16 فروردین 99بیمارستان الزهرا(س)
سال اول از 25-31 فروردین 990بیمارستان الزهرا(س)
سال اول از 17 لغایت 24  فروردین 99 (بیمارستان الزهرا(س)
سال1 فروردین 99  از 1 لغایت 15 فروردین 99(بیمارستان الزهرا)
کشیک بیمارستان خورشید
سال 3و 4 اسفند98
سال2 اسفند98
سال1 اسفند98
بهمن(سال 3و 4)
بهمن(سال2)
بهمن(سال1)
دی(3و4)
دی (سال2)
دی (سال1)
آذر(سال4)
آذر(سال3)
آذر98(سال1)
آذر98(سال2)
ابان(سال1)
آبان (سال 3 و 4)
آبان (سال2)
دستیار سال اول(آبانماه 98)
مهر (سال 3 و 4)
مهر(سال 2)
مهر (سال اول)
شهریور سال 2 و 3
شهریور سال 1
مرداد سال 1
مرداد سال 2 الی 3
تیر سال2 الی 3
تیر سال 1
خرداد سال 1
خرداد(سال2 تا 4)
اردیبهشت(سال 1)
اردیبهشت( سال2 تا 4)
سال 1 (17  لغایت 31فروردین)
(سال2 از 17 لغایت 31 فروردین)
فروردین 98(سال 4-2)
فروردین 98(سال 1)
اسفند 97(سال 2 الی 4)
اسفند (سال اول)
بهمن 97 سال اول
بهمن 97(سال دوم تا چهارم)
دی 97( سال دوم تا چهارم)
دی 97(سال اول)
آذر 97 (سال دوم تا چهارم)
آذر سال اول
ابان 1397( سالهای 2 و 3 و 4)
ابان 1397 (سال اول)
اصلاحیه ( سال 1) از 8 الی 30 مهر  
مهر 1397 (سال 2 )
مهر 1397 (سال3 و4)
شهریور 1397 (سال 2 و 3)
شهریور 1397(سال 1)
مرداد 1397 (سال 1)
مرداد 1397(سال 2 و 3)
تیر 1397(سال 2 و 3)
تیر 1397(سال1)
خرداد 1397 (سال 1)
خرداد 1397 (سال 2 و 3)
اردیبهشت 1397 (سال 1)
اردیبهشت 1397 (سال 2 تا 4)
عید و فروردین 1397 (سال 1)
عید و فروردین 1397 (سال 2 تا 4)
اسفند 1396 (سال اول)
اسفند 1396 (سال 2 تا 4)
بهمن 1396 (سال اول)
بهمن 1396 (سال 2 تا 4)
دی 1396 (سال اول)
دی 1396 (سال 2 تا 4)
آذر 1396 (سال اول)
آذر 1396 (سال 2 تا 4)
آبان 1396 (سال اول)
آبان 1396 (سال 2 تا 4)
مهر 1396 (سال اول)
مهر 1396 (سال 2 تا 4)
شهریور 1396 (سال 1)
شهریور 1396 (سال 2 و 3)
امرداد 1396 (سال 1)
امرداد 1396 (سال 2 و 3)
تیر 1396 (سال 1)
تیر 1396 (سال 2 و 3)
خرداد 1396 (سال 1)
خرداد 1396 (سال 2 و 3)
اردیبهشت 1396 (سال 1)
اردیبهشت 1396 (سال 2 تا 4)
فروردین 1396 (سال 1)
فروردین 1396 (سال 2 تا 4)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir