دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
 
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا دیماه 95 
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی دیماه 95
برنامه درسی دستیاران سال 1و2و3 آذر 95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا آذر95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی آذر 95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی مهر 95
برنامه درسی دستیاران سال3و2 مرکز پزشکی الزهرا و کاشانی 
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا مهر 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي كاشاني خرداد 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي الزهرا خرداد 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي كاشاني ارديبهشت 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي الزهرا ارديبهشت 95
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي كاشاني اسفند 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي الزهرا اسفند 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي كاشاني بهمن 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي الزهرا بهمن 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي الزهرا(س)دي 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي كاشاني دي 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي الزهرا(س) آذر94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي كاشاني آذر  94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي كاشاني آبان  94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي الزهرا آبان  94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي الزهرامهر 94
برنامه درسي دستياران گروه مركز پزشكي كاشاني مهر 94
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب كاشاني خرداد94
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب الزهرا خرداد94
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب سال 4 ارديبهشت94
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي كاشاني ارديبهشت 94
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا ارديبهشت 94
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب سال 4 اسفند 93 
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي كاشاني اسفند 93  
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا اسفند 93 
 برنامه درسي دستياران سال 4 و كليه دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا و كاشاني  دي-بهمن - اسفند 93
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي كاشاني دي ماه93
 برنامه درسي دستياران سال 4 گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا ديماه 93 
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا ديماه 93   
برنامه درسي دستياران سال 4 گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا آذرماه 93   
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا آذرماه 93  
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي كاشاني آذر ماه 93 
برنامه درسي دستياران سال4 گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا آبان ماه 93 
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا آبان ماه 93
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي كاشاني آبان ماه 93
برنامه درسي دستياران گروه داخلي اعصاب مركز پزشكي الزهرا مهر ماه 93
برنامه تقسيم بندي دستياران از آبان 93 تا خرداد 94
 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir