دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/24-7:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

  تاریخ
  برنامه بخش دستياران آذر95
  برنامه كشيك دستياران آذر95
  برنامه بخش دستياران آبان95
  برنامه كشيك دستياران آبان 95
  برنامه بخش دستياران مهر95
  برنامه كشيك دستياران مهر95
  برنامه بخش دستياران شهريور 95
  برنامه كشيك دستياران شهريور 95
  برنامه كشيك دستياران سال 1و2 تير ماه 95
  برنامه بخش دستياران سال اول تير ماه 95
  برنامه كشيك دستياران خرداد ماه 95
  برنامه بخش دستياران خرداد ماه 95
  برنامه بخش دستياران ارديبهشت ماه 95
  برنامه كشيك دستياران ارديبهشت ماه 95
  برنامه كشيك دستياران نوروز 95 اصلاحيه 1
  برنامه كشيك دستياران نوروز 95
  برنامه كشيك دستياران اسفند 94 اصلاحيه 2
  برنامه كشيك دستياران اسفند 94 اصلاحيه  1
  برنامه كشيك دستياران اسفند 94
  برنامه بخش دستياران بهمن 94
  برنامه كشيك دستياران بهمن 94
  برنامه بخش دستياران دي 94
  برنامه كشيك دستياران دي 94
  برنامه بخش دستياران آذر 94
  برنامه كشيك دستياران آذر 94
  برنامه بخش دستياران آبان 94
  برنامه كشيك دستياران آبان 94
  برنامه بخش دستياران مهر 94
  برنامه كشيك دستياران مهر 94 اصلاحيه 1
  برنامه كشيك دستياران مهر 94
  برنامه بخش دستياران شهريور 94
  برنامه كشيك دستياران شهريور 94
  برنامه كشيك دستياران مرداد 94
  برنامه كشيك دستياران تير 94
  برنامه بخش دستياران از 30 خرداد لغايت 9 مرداد 94
  برنامه كشيك دستياران خرداد 94
  برنامه كشيك دستياران ارديبهشت 94
  برنامه كشيك دستياران فروردين 94 
  برنامه سه ماهه بهار بخش دستياران (فروردين،ارديبهشت، خرداد)

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir