دستیاران تخصصی گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/05-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
ردیف   نام و نام خانوادگی سال ورود          آدرس پست الکترونیکی
1 زهرا آقابابایی 91 z.babaei92@gmail.com
2 رضیه اسحاقیان 91 Eshaghyan2012@gmail.com
3 سید محمدرضا انوری 91 mohamadreza.anvari@yahoo.com
4 زهرا توفیق 91 bahareh.tofigh@yahoo.com
5 داوود حسنی 91 dovoud.hassani@yahoo.com
6 پریسا حیدری 91 L-shahghlian@yahoo.com
7 مهدیه رنجبر 91 dr.mranjbar@yahoo.com
8 سید داوود موسوی زاده 91 mergzade@yahoo.com
9 زهرا وفایی 91 zahravafaei2005@yahoo.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir