دستیاران تخصصی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-14:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
ردیف   نام و نام خانوادگی سال ورود شماره دانشجویی          آدرس پست الکترونیکی
1 زهرا آقابابایی 91 911832602 z.babaei92@gmail.com
2 رضیه اسحاقیان 91 911832601 Eshaghyan2012@gmail.com
3 سید محمدرضا انوری 91 911832604 mohamadreza.anvari@yahoo.com
4 زهرا توفیق 91 911832605 bahareh.tofigh@yahoo.com
5 پریسا حیدری 91 911832607 L-shahghlian@yahoo.com
6 مهدیه رنجبر 91 911832608 dr.mranjbar@yahoo.com
7 زهرا وفایی 91 911832611 zahravafaei2005@yahoo.com
8 راضیه قنبریان 96 961832101 rgh1396@yahoo.com
9 الهه نادری افشار 96 961832102 e.naderiafshar@gmail.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir