دستیاران تخصصی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی  

سال ورود

ایمیل
1

دکتر شادی زارعی

سال اول 1399 shadizarei26@gmail.com
2

دکتر فریبا جعفری سورانی

سال اول 1399 dr.fariba-j@yahoo.com
3

دکتر زهرا بهرامی سامانی

سال اول 1399 Zahrasamaniii1373@gmail.com
4

دکتر عاطفه صاحبکاری

سال دوم 1398 sahebkarii.atefe@gmail.com
5

دکتر فاطمه مهرابی نژاد

سال دوم 1398 f.mehrabinejad@gmail.com
6

دکتر سیما خلیلی

سال دوم 1398 sima.khalili110@gmail.com
7

دکتر محمود رضایی

سال سوم 1397 a_rezaei_m91@yahoo.com
8

دکتر احسان ملکی

سال سوم 1397 dr.ehsanmaleki@gmail.com
9

دکتر محسن طاهری راد

سال سوم 1397 Mohsentaheri158@yahoo.com
10

دکتر رویا مبینی

سال چهارم 1396 roya.mobini@gmail.com
11

دکتر زینب عندلیب

سال چهارم 1396 zeynab.andalib31@gmail.com
12

دکتر امیرحسین رایگانی

سال چهارم 1396 AMIRHRAY@gmail.com
13 دکتر ندا محمدی                                    سال چهارم 1396

        dr.mohamadi67@gmail.com

14
دکتر سوسن عندلیبی
سال چهارم

1395

dr.susanand@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir