دستیاران تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/25-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
     

نام و نام خانوادگی

سال

Email

دكتراكبر صديقي 4 dr_a_sedighi@yahoo.com
دكتر مسعود عندليب 4 masoudandalib@gmail.com
دكتر محمد قاسمي فرد 4 mohamad_ghasemi61@yahoo.com
دكتر سيدرضا امير كاشاني 4 dr.kashani62@yahoo.com
دكتر محمداسلاميان 4 eslamian67@yahoo.com
دكتر الياس مصطفي پور 4 mostafapour.e@gmail.com
دكتر سهيل اميد ملايري 3 s_omid192@yahoo.com
دكتر روح اله محقق نسب 4 drafshin4499@yahoo.com
دكتر عليرضا اميران 4 amiran_al@yahoo.com
دكتر پدرام هادي پور 4 pmhr68@gmail.com
دكتر امير طاهر تائبي 4 amirtahertaebi@yahoo.com
دكتر علي رضايي 3 ali_medi_84@yagoo.com
دكتر پويا ميرمحمدصادقي 3  
دكتربيژن ضيايي 3  
دكترسيدمحمدحسيني اصل 3 hosseiniasl.m@gmail.com

دكتر سيدرضا احمدي

3

masoudrezaahmadiolon@gmail.com

دكتر سيد اسماعيل طباطبايي 3

ses.tabatabaei@gmail.com

دكتر زرير علي نژاد 3  
دكتر ميلاد گلشني 3  
دكتر امير حسين كريمي 3  
دكتر عباس ميرقادري 2 mirghaderiabbas@yahoo.com
دكتر حسين ابراهيمي 2 delta.sabz@ymail.com
دكتر رضا ابراهيمي 2 yasbaran76@gmail.com
دكتر بابك امرايي 2 Amraei.babak@gmail.com
دكتر رويا مدرسي 2  
دكتر حميد بهجتي نجف ابادي 2 dr.hamid.behjati@gmail.com
دكتر محمد توحيدي 2 nunak414243@yahoo.com
دكتر امين سلطاني 2 amin.soltani69@yahoo.com
دكتر سينا سيدي پور 2 sina.seyedipour@gmail.com
دكتار عليرضا فيروزفر 2 alireza.firoozfar.mui@gmail.com
دكتر راضيه كريمي 2 karimi.mdstudent@yahoo.com
دكتر ميلاد نظري ثابت 2  
دكتر محسن بختيار 1 mohsenbakhtiar4@gmail.com
دكترعلميه حسين عبدالهي 1 abdolahi88@hotmail.com
دكتر محمدرضا شريفي مهر 1 sahar.lotfizade@yahoo.com
دكتر امير فرهنگ 1 amir.farhang.dr@gmail.com
دكتر محسن لطفي پور 1 drmilo917@gmail.com
دكتر سماح مزنر 1 samah_mzannar92@hotmail.com
دكتر هومن هاديان قهدريجاني 1 hooman.hadian@yahoo.cim
دكتر علي افشاري نيا 1  
دكتر كيمياميرجلالي 1  
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir