دستیاران تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال

Email

دكتر امير طاهر تائبي 4 amirtahertaebi@yahoo.com
دكتر علي رضايي 4 ali_medi_84@yagoo.com
دكتر پويا ميرمحمدصادقي 4  
دكتربيژن ضيايي 4  
دكترسيدمحمدحسيني اصل 4 hosseiniasl.m@gmail.com

دكتر سيدرضا احمدي

4

masoudrezaahmadiolon@gmail.com

دكتر ميلاد گلشني 4  
دكتر امير حسين كريمي 4  
دكتر عباس ميرقادري 3 mirghaderiabbas@yahoo.com
دكتر حسين ابراهيمي 3 delta.sabz@ymail.com
دكتر زرير علي نژاد 3  
دكتر بابك امرايي 3 Amraei.babak@gmail.com
دكتر رويا مدرسي 3  
دكتر حميد بهجتي نجف ابادي 3 dr.hamid.behjati@gmail.com
دكتر محمد توحيدي 3 nunak414243@yahoo.com
دكتر امين سلطاني 3 amin.soltani69@yahoo.com
دكتر سينا سيدي پور 3 sina.seyedipour@gmail.com
دكتار عليرضا فيروزفر 3 alireza.firoozfar.mui@gmail.com
دكتر راضيه كريمي 3 karimi.mdstudent@yahoo.com
دكتر ميلاد نظري ثابت 3  
دكتر محسن بختيار 2 mohsenbakhtiar4@gmail.com
دكترعلميه حسين عبدالهي 2 abdolahi88@hotmail.com
دكتر محمدرضا شريفي مهر 2 sahar.lotfizade@yahoo.com
دكتر محسن لطفي پور 2 drmilo917@gmail.com
دكتر رضا ابراهيمي 2 yasbaran76@gmail.com
دكتر هومن هاديان قهدريجاني 2 hooman.hadian@yahoo.cim
دكتر علي افشاري نيا 2  
دكتر كيمياميرجلالي 2  
دكتر امير فرهنگ 1 amir.farhang.dr@gmail.com
دكتر عماد بيات 1 emad.b2006@yahoo.com
دكتر حميدرضا جعفري 1 hrjaf88@gmail.com
دكتر پوريا سربلوك زاده 1 dr.pooriasharandi@yahoo.com
امير عباس شاه محمديان 1 aa.shahmohammadi1393@gmail.com
دكتر شيوا شجاع   shshoja6@yahoo.com
دكتر بتول قويدل   ghavidelb90@yahoo.com
دكتر داود مذنبي 1 dr.moznebi@yahoo.com
دكتر محمد جواد يزداني 1 dr.mjyazdani@yahoo.com
دكتر محسن كريميان 1 mohsenkya@gmail.com
دكتر عليرضا رحمتي 1 dr.alirezarahmati@gmail.com
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir