دستیاران تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال

Email

دكتر زكريا شربو 4  
دكتر امير پاشا اقبال 4 ampeghbal@gmail.com
دكتر عبدالحكيم غزالي 4  
دكتررامين اقصايي 4 raminaghsaei@gmail.com

دكتر محمدقيومي

4

smghayoomi@yahoo.com

دكتر پوريا توكلي

4

pouria.tavakoli85@gmail.com

دكتر مهدي ربيعي

4

rabiey.mehdi@yahoo.com

دكتر حميدرضا خدادادي

4

dr.h.r.khodadadi@gmail.com

دكتر محمد شياسي

4

 

دكتر سيدمحمود مصطفوي

4

dr.mmostafavi@yahoo.com

دكتر علي اخوان

4

akhavan.aali@gmail.com

دكتر سيدمهدي تولايي 4 mohsentavalae@yahoo.com
دكتراكبر صديقي 4 dr_a_sedighi@yahoo.com
دكتر مسعود عندليب 3 masoudandalib@gmail.com
دكتر محمد قاسمي فرد 3 mohamad_ghasemi61@yahoo.com
دكتر سيدرضا امير كاشاني 3 dr.kashani62@yahoo.com
دكتر محمداسلاميان 3 eslamian67@yahoo.com
دكتر الياس مصطفي پور 3 mostafapour.e@gmail.com
دكتر سهيل اميد ملايري 3 s_omid192@yahoo.com
دكتر روح اله محقق نسب 3 drafshin4499@yahoo.com
دكتر عليرضا اميران 3 amiran_al@yahoo.com
دكتر پدرام هادي پور 3 pmhr68@gmail.com
دكتر امير طاهر تائبي 3 amirtahertaebi@yahoo.com
دكتر علي رضايي 2 ali_medi_84@yagoo.com
دكتر پويا ميرمحمدصادقي 2  
دكترسيدمحمدحسيني اصل 2 hosseiniasl.m@gmail.com

دكتر سيدرضا احمدي

2

masoudrezaahmadiolon@gmail.com

دكترسيد اسماعيل طباطبايي

2

ses.tabatabaei@gmail.com

دكتر زرير علي نژاد 2  
دكتر امير حسين كريمي 2  
دكتر ناصر مجلسي 1 dr.n.majlesi@gmail.com
دكتر عباس ميرقادري 1 mirghaderiabbas@yahoo.com
دكتر ميلاد گلشني نسب 2  
دكتر حسين ابراهيمي 1 delta.sabz@ymail.com
دكتر رضا ابراهيمي 1 yasbaran76@gmail.com
دكتر بابك امرايي 1 Amraei.babak@gmail.com
دكتر رويا مدرسي 1  
دكتر حميد بهجتي نجف ابادي 1 dr.hamid.behjati@gmail.com
دكتر محمد توحيدي 1 nunak414243@yahoo.com
دكتر امين سلطاني 1 amin.soltani69@yahoo.com
دكتر سينا سيدي پور 1 sina.seyedipour@gmail.com
دكتار عليرضا فيروزفر 1 alireza.firoozfar.mui@gmail.com
دكتر راضيه كريمي 1 karimi.mdstudent@yahoo.com
دكتر ميلاد نظري ثابت 1  
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir