دستیاران تخصصی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/13-19:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دكتر مراد اخبار فر

1395

iman_3103@yahoo.com

دكتر انجم شعاع

1395

l.anjomshoa@gmail.com

دكتر رضا رادمهر

1395

mehrradreza1@yahoo.com

دكتر ناصر رحماني

1395

mehrradreza1@yahoo.com

دكتر عباسعلي طرفه

1395

abas1793@gmail.com

دكتر محمدرضا محمدي

1395

dr.mohammadi50@yahoo.com

دكتر بني نعمتي

1395

www.mbn57m@gmail.com

دكتر لادن عالمي

1395

laaadanalemi@gmail.com

سال دوم

محسن گودرزی

1394

m_goudarzi@yahoo.com

آزاده مشت زن

1394

az_mooshtzan@gmail.com

فاطمه مهاجری

1394

fatemeh25@gmail.com

شعله یعقوبی

1394

sh_yaghobi@gmail.com

سال سوم

دكتر ليلا زرقامي

1393

l.zaeghami@yahoo.com

دكتر مهتا نور بخش

1393

mata.noorbakhsh@yahoo.com

دكترمريم انصاري چهارسوقي

1393

m4ansari@yahoo.com

دكتر مهسا علي نقيان

1393

mahsa_alinaghian@yahoo.com

دكتر زينب محرابي

1393

z.mehrabi@yahoo.com

سال چهارم

دكتر اصغر كامران

1392

dr.a.kamran@gmail.lcom

دكتر سارا مبارك

1392

DR.mobarak92@yahoo.com

دكتر ليلا كسايي

1392

l_kasaei@yahoo.com

دكتر خاطره اخاني

1392

khatere_ahani@yaooo.com

دكتر كوروش صاحب نظر

1392

Siros.kabir1@gmail.com

دكتر سيده طهورا حاج زرگرباشي

1392

t.hzargar@gmail.com
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir