دستیاران تخصصی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-13:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال دوم          


فرانک کثیری

1396


dr.mohammadnazer@gmail.com


الهام هنرجو

1396


dr_elham_5665@yahoo.com


الهام طوطی کمشه چه

1396

elentooty@gmail.com       


یاسمن اسکندری

1396


y_e522000@yahoo.com


ابوالفضل حبیبی

1396


abolmen.habib@gmail.com


فریده فلاح

1396


faridehfallah.1352@gmail.com

سال سوم        


دكتر محمدرضا محمدي
1395
dr.mohammadi50@yahoo.com


دكتر علی انجم شعاع

1395


l.anjomshoa@gmail.com

دكتر بني نعمتي
1395
www.mbn57m@gmail.com


دكتر رضا رادمهر

1395


mehrradreza1@yahoo.com


دكتر ناصر رحماني 

1395

dr_nrahmani@yahoo.com


دكتر عباسعلي طرفه 

1395


abas1793@gmail.com

سال چهارم        


 دکتر محسن گودرزی 

1394


m_goudarzi@yahoo.com


 دکتر آزاده مشت زن

1394


az_mooshtzan@gmail.com


دکتر فاطمه مهاجری

1394


fatemeh25@gmail.com


دکتر شعله یعقوبی

1394


sh_yaghobi@gmail.com
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir