دستیاران تخصصی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال دوم          

دكتر مراد اخبار فر

1395

iman_3103@yahoo.com

دكتر علی انجم شعاع

1395

l.anjomshoa@gmail.com

دكتر رضا رادمهر

1395

mehrradreza1@yahoo.com

دكتر ناصر رحماني

1395

mehrradreza1@yahoo.com

دكتر عباسعلي طرفه

1395

abas1793@gmail.com

دكتر محمدرضا محمدي

1395

dr.mohammadi50@yahoo.com

دكتر بني نعمتي

1395

www.mbn57m@gmail.com

سال سوم        

 دکتر محسن گودرزی 

1394

m_goudarzi@yahoo.com

 دکتر آزاده مشت زن

1394

az_mooshtzan@gmail.com

 دکتر فاطمه مهاجری

1394

fatemeh25@gmail.com

 دکتر شعله یعقوبی

1394

sh_yaghobi@gmail.com

سال چهارم        

دكتر ليلا زرقامي

1393

l.zaeghami@yahoo.com

دكتر مهتا نور بخش

1393

mata.noorbakhsh@yahoo.com

دكترمريم انصاري چهارسوقي

1393

m4ansari@yahoo.com

دكتر مهسا علي نقيان

1393

mahsa_alinaghian@yahoo.com

دكتر زينب محرابي

1393

z.mehrabi@yahoo.com
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir