دستیاران تخصصی (سال اول پرتودرمانی)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-7:11
Printer-friendly versionPDF version
سیما خلیلی 98 sima_khalili_68@yahoo.com
عاطفه صاحبکاری 98 sahebkari.atafeh@gmail.com
فاطمه مهرابی نژاد 98 f.mehrabinejad@gmail.com

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir