دستیاران تخصصی (سال اول پرتودرمانی)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-17:15
Printer-friendly versionPDF version
نام نام خانوادگی
دکتر محمود رضائی
دکتر محسن طاهری راد
دکتر احسان ملکی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir